Jun 14, 2019

ھل یمكن للمغاربة الوصول في المستقبل إلى علاجات

“ندوة وطنیة حول الملكیة الفكریة والوصول إلى الأدویة في المغرب” في السنوات الأخیرة، أصبحت مسألة أسعار الأدویة مشكلة حقیقیة لمعظم البلدان، بما في ذلك أغنى البلدان، التي لدیھا أنظمة تغطیة طبیة فعالة. ترتبط